• USB Etiket Ribon
  • Lösev
  • Şenay Emlak
  • İkizpa Kablo
  • Kartal
  • NAYY Kablo
  • İYİ ENERJİ
  • Günün Yemekleri Günün Menüsü
  • Kablo

Perpa A Blok Yangın Söndürme Sistemleri İhalesi

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği, Yangın söndürme sistemimekanik tesisat işlerini haleye çıkarıyor. İhale ile ilgili teknik detayları aşağıdaki lhale davet mektubundan okuyabilirsiniz.

Perpa Yangın Söndürme Sistemleri İhalesi

İHALE DAVET MEKTUBU                                                                                                                                                        17/11/2016

 

İhale Adı: PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ YANGIN SÖNDÜRME  SİSTEMİ MEKANİK TESİSAT İŞLERİ

 

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği Yangın Söndürme  Sistemi Mekanik Tesisat İşleri yapım işi kapalı zarf usulü ile SABİT BİRİM FİYATLI ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL olarak ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

        

1-İdarenin

a) Ünvanı    : PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ 

 

b) Adresi    : Halil Rıfatpaşa Mahallesi Yüzer Havuz Sok.No:1/A Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:14 No:2200 Okmeydanı / Şişli / İstanbul

c) Telefon ve faks numarası    : 0212 222 81 43—0212 222 81 46

d) Elektronik Posta Adresi    : Perpa A Blok Yönetim <ablok@perpa.com>

e) İhale davetiyesinin görülebileceği internet adresi    : www.perpa.com

 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı    :140,000M² 'lik alanda Yangın Sprink Tesisatı

Ayrıntılı bilgiye ihale dosyalarında yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer    : Okmeydanı/Şişli/İstanbul

c) İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi    : Yer tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer    : Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği Halil Rıfatpaşa Mahallesi Yüzer Havuz Sok. No:1/A Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:14 No:2200 Okmeydanı / Şişli / İstanbul

b) Tarihi ve saati    : 10.12.2016      SAAT      17:00

İhale ile ilgili soru sorma süresi 25.11.2016 Saat:17:00

 

MADDE 4. Teklif verecek gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

İSTEKLİ’lerin :

 

 4.1 Kanuni ikametgahının olması ve belgesini vermesi,

 

4.2 Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini yazılı olarak bildirmesi (bildirilen bu adreslere  imza karşılığı elden verilen veya taahhütlü posta ile gönderilen veya faksla veya eposta ile iletilen her türlü mektup v.b. yazışmaların İSTEKLİ’lerin eline geçtiği kabul edilecektir), 

 

 4.3 Teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere geçici teminat vermesi.    Geçici teminat olarak sunulan teminat mektubu,  ilk talepte ödemeli ve süresi en az 90 (doksan) gün olacak ve banka teyit mektubu ile birlikte verilecektir.

 

  4.4 Tüm ihale evrakını imzalamış ve firma/şirket kaşesi ile kaşelenmiş olarak vermesi, (Madde-9’da belirtilen ihale teklif verme tarihine kadar, Madde-6.8 gereğince ve/veya görülen lüzum üzerine İSTEKLİ’lere gönderilecek Zeyilnameler dahil), (İhale evrakına atılan imza, imza sirküleri ile tevsik edilecek olup, ihale dosyasındaki evraklarda yer alan tüm hükümler ile, bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır), 

 

4.5 İSTEKLİNİN 2013,2014,2015 yıllarına ait yılsonu bilançolarını vermesi,sunulan bilançoların tek düzen muhasebe sistemine göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavirce/Vergi dairence onaylanmış olması  

 

4.6 İhale ilan  tarihinden sonra alınmış, kayıtlı ve halen çalışır durumda olduğunu gösterir Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi;  

 

4.6.1 Gerçek Kişi olması halinde; ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

 

4.6.2 Tüzel Kişi olması halinde; tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İhaleye Türkiye de kurulu firmaları olmayan yabancı ülke firmaları katılamazlar

 

4.7 Şirketin ve şahsın, imza tarihinde geçerli olan en son imza sirkülerini vermesi:

 

4.7.1    Gerçek Kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermesi. 

 

4.7.2   Tüzel Kişi olması halinde; tüzel kişilerin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. 

 

4.7.3  Ortak Girişim olarak teklif verilemez. İSTEKLİ’ler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, İSTEKLİ adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. 

 

4.8   Yer Görme Belgesi ve Soruların Cevaplandırılması: İSTEKLİ’ler, teklif öncesi işyerini görüp, gerekli incelemelerde bulunduktan sonra, ihale dokümanı içindeki İŞVEREN’ce imzalı “Yer Görme Belgesi”ni imzalayıp, bu belgeyi teklifi ile birlikte verecektir. 

İSTEKLİ’ler tarafından işyerinde yapılacak yer görme için, “Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetimi , (0212) 222 81 43 no.lu telefondan önceden randevu alınması gerekmektedir. 

İSTEKLİ’ler işyerini görüp, Yer Görme Belgesi'ni imzalamakla; işyeri ve İŞ ile ilgili bütün hususları, İŞ’in yapılacağı iş merkezinin  halihazır durumunu, nakliye şartlarını, işyerine ulaşım imkanlarını, ardiye ve depo sahalarını, çevredeki yerleşim alanlarını ve işyerlerini, çalışma koşullarını  v.b. İŞ’i yapmak için gerekli mahalli şartları ve çevre koşullarını tümüyle öğrenmiş sayılır. Bu konularda ihale dokümanında belirtilenler dışında bir istekte bulunamaz.

 İSTEKLİ’ler, SÖZLEŞME ve eklerinde görecekleri herhangi bir belirsizlik, çelişki veya anlamı hakkında kuşkuya düştükleri hususları ya da istedikleri ek bilgileri, tekliflerin verilme tarihinden en az 7 (yedi) gün önceden yazılı olarak (email veya faksla) İŞVEREN'e bildirmiş olacaktır. 

Eğer açıklama, düzeltme, değişiklik ve ek bilgiler gerekiyorsa, İŞVEREN bu ek bilgileri veya açıklamaları içeren Zeyilnameleri en geç teklif verme tarihinden 3 (üç) gün öncesine kadar, İSTEKLİ’lerin hepsine aynı zamanda yazılı olarak (faksla) bildirecektir.   

 

4.9   İş Bitirme Belgesi: İSTEKLİ’ler, son 5 yılda bitirdikleri veya halen yapımına devam ettikleri benzer ısıtma ve soğutma sistemleri gibi mekanik tesisat işleri  ilgili bilgi ve belgeleri de, Teklif Dosyasına koyacaktır. 

 

4.10  Aşağıda Cinsleri Belirtilen Yapı Araçları Taahhütnamesi:   

• İskele , manlift (personel yükseltici)

• Vinç + forklift+ lift ve calaskal v.b. taşıyıcı ve kaldırıcı makineler+kazıcı ve küreyici (yeterli kapasitede) 

İSTEKLİ’ler, makineleri kiralayacak ise, bu makinelerin kendisine kiralanacağına dair kiralayan tarafından düzenlenerek imzalanmış bir taahhütname verecektir. Bu taahhütnamede yer alan yapı araçlarının adet ve kapasiteleri; Yapım Metodu ve İş Programı doğrultusunda belirlenecektir.

İSTEKLİ’ler, yukarıda belirtilen araç ve gereçleri, onaylı İş Programına uygun olarak veya İŞ’in seyrine göre PROJE YÖNETİMİ/KONTROL tarafından gerekli görülenlerini, İŞ’in başından sonuna kadar işbaşında bulunduracağını bildiren bir taahhütname verecektir.  

 

   4.11  Aşağıda Belirtilen Teknik ve İdari Personel Taahhütnameleri: 

 • Proje Müdürü – Mak. Müh. (tam yetkili MÜTEAHHİT temsilcisi)(asgari 15 yıl benzer işlerde tecrübeli)

 • Şantiye Şefi – Mak.. Müh. (Proje Müdürünü tam yetkili temsil eder)(asgari 5 yıl benzer işlerde tecrübeli) • Teknik Ofis Şefi - Mak. Müh.(asgari 5 yıl benzer işlerde tecrübeli) 

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinden Sorumlu C Sınıfı iş güvenliği Görevlisi  sayıları ve çalışma süreleri İş Programına göre belirlenecektir. 

 

İSTEKLİ’ler, yukarıda belirtilen teknik ve idari kadronun, İş Programına uygun olarak veya İŞ’in seyrine göre PROJE YÖNETİMİ/KONTROL'ün gerekli gördüğü bir iş için, işin başından sonuna kadar çalıştıracağını bildiren bir taahhütname verecektir. 

 

 4.12 Sermaye ve Kredi Durumunu Gösterir Mali Durum Bildirgesi: İSTEKLİ’ler, en az 2,000.000,00TL. kullanılmamış nakdi, aynı şekilde en az 1.500.000,00TL. kullanılmamış gayri nakdi kredi imkanlarını haiz olduğunu gösterir ilgili bankaların antetli kağıdı üzerine rakam ve yazı ile yazılmış ve teklife davet tarihinden sonra alınmış banka referans mektuplarının banka kaşesini ve yetkililerin ıslak imzalarını havi aslını ibraz etmeleri gereklidir. (Yazı ile yazılmayan, sadece rakamla yazılmış olan banka referans mektupları kabul edilmeyecektir.) 

Ayrıca banka referans mektubunda; ilgili bankaca, firmanın banka nezdindeki kefalet, ipotek, rehin v.b. tüm açılış formaliteleri yerine getirilmiş ve teminat alınmış olarak nakit ve teminat kredisinin her an kullanılabilir olduğu belirtilecektir.

      

 4.13  Vergi ve SGK Borcu Bulunmadığına Dair Belgeler : İhale dokümanı içinde bulunan örneğe uygun olarak ve davet mektubu tarihinden sonraki bir tarihte alınmış, hiçbir vergi ve SGK borçlarının olmadığına ilişkin ilgili kurumlardan temin edecekleri belgenin aslı.

 

 4.14  "Yapım Metodu" ve "İş Programı" : Yapım Metodu: İSTEKLİ, İŞ’in her safhasında İŞ’i yapmak için uygulayacağı metodları (işgücü, makina, teçhizat, malzeme kullanım yöntemlerini) ayrıntılı bir şekilde tarif edecek çizim, kroki, tarif ve destekleyici hesap ayrıntılarını kapsayacak şekilde hazırlayacağı yapım metodunu, teklifi ile birlikte verecektir. 

İş Programı: İSTEKLİ’ler, aşağıdaki ana hususları kapsayan, aylık bazda hazırlanmış bir İş Programı'nı  ilgili tüm ayrıntı, tablo ve ekleri ile birlikte tekliflerinde vereceklerdir.

 • Detaylı mekanik işleri yapımı iş programı, yapım yöntemi 

 • İşgücü ve personel programı,

 • Makina ve teçhizat programı,

 • Malzeme temin ve kullanım programı,

 - MÜTEAHHİT'in temin edeceği malzemeler,

 • Nakit akış programı.

 • Kulanmayı planlağı malzemelerin markaları ve teknik dokümanları  

 

 4.15  Şantiye Yerleşim Esaslarının Teklifte Belirtilmesi:  İSTEKLİ’ler geçici yerleşim tesislerini (büro, banyo,  depo, atölye,  v.b.) kendisi hazırlamak zorundadır. Ancak İŞVEREN  imkanları nispetinde MÜTEAHHİT e yardımcı olmaya çalışacaktır , İş ile ilgili stoklama, hazırlama, v.b. işlerin yeri için tedbir alınmalıdır. Şantiye sahası için İSTEKLİ/MÜTEAHHİT tarafından belirlenecek alan Proje Teknik Koordinatörü onayı ile kullanılabilir

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000 TL(Bin Türk               Lirası) makbuz karşılığı Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği Halil       Rıfatpaşa Mahallesi Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:14 No:2200 Okmeydanı / Şişli / İstanbul adresinden satın alınabilir. 

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği Halil Rıfatpaşa Mahallesi Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:14 No:2200 Okmeydanı / Şişli / İstanbul adresine imza karşılığında elden teslim edilecektir.

 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir . İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İş anahtar teslim olarak ihale edileceğinden metraj sorumluluğu yüklenici firmaya aittir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.